Garantii tingimused

(kehtivad alates 01.04.2023.a.)

 1. Müügigarantii (edaspidi “garantii”) objektideks on Maasturid OÜ-st ostetud tooted (edaspidi

“tooted). Garantii kehtib juhul, kui klient esitab originaalarve või kassatšeki, kus on fikseeritud kauba üleandmise kuupäev. Tootjad võivad täiendavalt nõuda ka täidetud ja kehtiva garantiitalongi esitamist. Garantii kehtib Eesti Vabariigi territooriumil.

 • Võlaõigusseadusest tulenevalt on tarbijamüügi puhul õigus esitada müüjale pretensioone kahe aasta jooksul alates tehingu teostamisest.

Garanti ei piira kliendi õigust kasutada VÕS §-s 218 lg 2 sätestatud kahe aastast pretensiooni esitamise õigust ega teisi seadustest tulenevaid tarbijaõigusi.

 • Kliendil lasub seadusest tulenev kohustus teavitada kaubal ilmenud defektist müüjat kahe kuu jooksul selle ilmnemisest.
 • Kõigi toodete täpne garantiiaja pikkus ja tingimused on määratud tootja poolt. Garantiitingimused on välja toodud tootja poolses dokumentatsioonis ja/või kodulehel.
 • Garantii hakkab kehtima kliendile kauba üleandmise kuupäevast, kui müügiarves või eraldi lepinguga ei ole fikseeritud teisiti.
 • Garantii katab tarnitud kauba tootmis-, konstruktsiooni- ja/või materjalivigade ning nende vigade tõttu tootele põhjustatud defektide paranduskulud.
 • Maasturid OÜ poolt müüdud kasutatud varuosadele kehtib garantii ja tagastusõigus 30 kalendripäeva alates müügi kuupäevast. Meie teeninduses paigaldatud kasutatud varuosadele kehtib garantii 90 päeva alates kliendile auto üleandmise hetkest, eeldusel, et sõidukit on kasutatud heaperemehelikult.
 • Garantii alla ei kuulu:
 • Kulumaterjalid – piduriklotsid, sidurikettad, filtrid, rihmad, määrdeained, jne.
 • Pakendid ja muu dokumentatsioon..
 • Kasutatud tooted
 • Maasturid OÜ remondib garantiikorras ainult selliseid rikkeid, mis ei ole tingitud toote ebakorrektsest kasutamisest ja/või füüsilisest kulumisest.

Tasuta garantiiremonti ei teostata rikete korral, mis on tekkinud järgmistel põhjustel:

 • Mehhaaniline kulumine, lubatust suuremad rakenduvad jõud ja kasutamise käigus tekkinud füüsilised defektid.
  • Rikked, mis on tekkinud toote kasutamisega tootja tehnilisest spetsifikatsioonist keerukamas keskkonnas (näiteks: väga palju tolmu, liiga kõrge või madal temperatuur, liiga suur niiskus, vähene või liigne määrdeaine, radiatsioon, kokkupuude söövitavate kemikaalidega, jne.).
  • Rikked, mis on tekkinud tootja poolt lubatust erinevate hooldusmaterjalide kasutamisest, samuti toote ühendamisest sertifitseerimata diagnostikaseadmega.
  • Rikked, mis on tekkinud sertifitseerimata kolmandate tootjate lisaseadmete või komponentide kasutamisest.
  • Rikked, mis on tekkinud mõne loodusjõu (äike, veeuputus, maavärin, torm jne.) tagajärjel.
  • Rikked, mis on tekkinud vägivallaaktide, massirahutuste, sõja või erakorralise seisukorra tingimustes.
  • Rikked, mis on tekkinud tarkvaratoodete omavahelisest ühildamatusest, nende ebakorrektsest kasutamisest.
 1. Õigus tasuta garantiiremondile kaob juhul, kui tooteid on remonditud või selles on tehtud muudatusi isiku poolt, keda Maasturid OÜ pole selleks volitanud.
 2. Tasuta garantiiremondi saamiseks on toote omanik kohustatud katkestama toote kasutamise peale rikke ilmnemist. Toodet ei tohi edasi kasutada enne, kui pole konsulteeritud Maasturid OÜ esindajaga.
 3. Kui selgub, et rike on põhjustatud punktides 7-16 loetletud põhjustest, kaotab klient õiguse tasuta garantiiremondile ning on kohustatud tasuma kõik toote remondi, defekteerimise ja transpordiga seotud kulud.
 4. Maasturid OÜ ei vastuta:
  1. Toote defektide kõrvaldamata jätmise eest juhul, kui defekt ei ilmnenud garantiiremondi käigus või selle esinemist pole toote garantiiremonti toomisel registreeritud..
  1. Kasutatud toodetel materjali väsimusest tingitud tootedefektide või purunemiste eest.
  1. Toote püsimälus oleva tarkvara ja andmete säilimise eest.
 5. Garantiiremondi teostamiseks või konsultatsiooni saamiseks palume helistada Maasturid OÜ telefonil: +372 5132551 või saata e-kiri aadressile: info@maasturid.ee.

Kui telefoni või kirja teel ei õnnestu probleemi lahendada, tuleb remonti vajav tehnika tuua Maasturid OÜ Klienditeenindusse aadressil: Maasturi, Allikjärve küla, Paide linn, Järvamaa, 73203.

 1. Kõik muud tarbija õigused tulenevad Eesti Vabariigi Võlaõigusseadusest, Tarbijakaitseseadusest ja teistest õigusaktidest.
 2. .Tulenevalt TKS §-s 19 lg 6 toodud kaupleja kohustusest vastatakse tarbija kirjalikule kaebusele 15 päeva jooksul selle laekumisest.

Mõisted

Garantii- Võlaõigusseaduse mõistes müügigarantii, Võlaõigusseaduse § 230 kohaselt on müügigarantii müüja poolt antav lubadus teatud ajaperioodil pakkuda tarbijale seadusest soodsamat seisundit. Ehk teisisõnu võib garantiiga pakkuda tarbijale suuremaid õigusi kui õigused, mis kehtivad kaheaastase pretensiooniesitamise perioodi vältel.

Ekspertiis – Maasturid OÜ või tootjafirma poolt teostatav ekspertiis tootel esineva puuduse olemasolu ja tekkepõhjuse väljaselgitamiseks.

Sõltumatu ekspertiis – Kui ei nõustuta Maasturid OÜ poolt teostatud ekspertiisi tulemustega, teostakse kliendi nõudmisel sõltumatu eksperdi poolt täiendav tasuline ekspertiis.

Pretensiooni esitamise õigus – Müüdud toodetele kehtib VÕS §-s 218 lg 2 sätestatud 2-aastane pretensiooni esitamise tähtaeg.

Tarbija- Võlaõigusseadusest tulenevalt loetakse tarbijaks füüsiline isik, kes on ostnud Maasturid OÜ e-poest kaupu või teenuseid, mida ei seostata tema majandus- või kutsetegevusega.

Garantiiasendus – Kui toote remontimine osutub võimatuks või selle tootmine on lõpetatud, võib Maasturid OÜ (kliendi nõusolekul) asendada toode samaväärsega.

Rike- Rikkeks nimetatakse toote töös esinevat püsivat või korduvat häiret. Rikete hulka ei kuulu tarkvaralised häired

Maasturid OÜ kasutatud varuosade garantiitingimused ja kauba tagastus:

Maasturid OÜ poolt müüdud varuosadele kehtib garantii ja tagastusõigus 30 kalendripäeva alates müügi kuupäevast. Meie teeninduses paigaldatud varuosadele 90 päeva alates kliendile auto üleandmise hetkest, eeldusel, et omanik on kasutanud sõidukit heaperemehelikult.

Varuosa kasutamist mittevõimaldava defekti ilmnemisel garantiiaja jooksul vahetame varuosa välja, asendusdetaili puudumisel tagastame varuosa eest tasutud summa, kuid ainult juhul, kui varuosa ei ole lahti monteeritud või muul moel vigastatud testimise ja transpordi käigus.

E-poest tehtud ostude puhul, mil kaubaga ei ole eelnevalt tutvutud, kehtib tarbijale 14-päevane tagastusõigus. Vaata lisaks www.ostatargalt.ee

Maasturid OÜ ei vastuta varuosa mittesobivuse eest Teie sõidukile !

Rikutud markeeringuga varuosad ei kuulu garantii alla ega ka tagastamisele !

Vastavalt kliendi soovile sõiduki küljest lõigatud keredetailid ei kuulu tagastamise ega ka ümbervahetamise alla !

Maasturid OÜ ei kata lisakulutusi, mis on seotud varuosade transpordi, testimise ja vahetusega !

Alati on võimalikud ka erikokkulepped !

Küsimuste korral palume võtta ühendust klienditeenindusega: E-mail:info@maasturid.ee

Üldtelefon: (+372) 5132551 (E-R 8:00- 17:00)

Klienditeenindus: Maasturi, Allikjärve küla, Paide linn, Järvamaa, 73203

Ostukorv
Kerige üles